پیشروی شیران در تولید الکل چرب | برنامه‌های استراتژیک محصولات شیمیایی ایران برای آینده