جستجو برای " ایران آموزش نظامی به طالبان را تکذیب کردا " نتیجه ای در بر نداشت